HÖSTHÄLSNINGAR från styrelsen

Vilken härlig sommar det varit! 🌞 Pandemin har tagit några steg bakåt och äntligen har prov, tävlingar och annan verksamhet på vår klubb kommit i gång igen. Här kommer en kortfattad rapport över första halvåret 2021 och några andra saker som behöver lyftas.

🟢 Stort engagemang

Glädjande nog har klubbens ekonomi varit stadig trots en lång pandemi som haft stor inverkan på vår verksamhet. Detta tack vare alla ni engagerade klubbmedlemmar som hittat alternativa vägar till att genomföra olika aktiviteter.

🟢 Hänsyn och samarbete

Det är ytterst viktigt att vi alla samarbetar och tar hänsyn till varandra. Till exempel så behöver alla som organiserar någon form av aktivitet på klubben vara noga med att föra in dessa i klubbens digitala kalender. Skriv sedan gärna till kassör Anders Ahlström också så för hans Karin in aktiviteten i papperskalender som sitter på anslagstavlan utanför stugans entré. 

🟢 Klubben behöver din hjälp

Det finns vakanta poster i styrelsen (ordförande och vice ordförande) som kommer att tillsättas under nästkommande medlemsmöte. Utan styrelse ingen klubb. Så hör gärna av dig till valberedningen (Josefin Vestergren, Christina Fröjdendahl, Emilia Lindström) om du har möjlighet att ställa upp och är sugen på att arbeta med driva klubben framåt. Valberedningen tar även tacksamt emot förslag på namn. Vid tiden för årsmötet kommer det finnas fler vakanta poster. Dessutom behöver klubben då en ny hemsideansvarig. 

🟢 Se över din hemförsäkring

Klubbens försäkring täcker endast för vissa mindre skador som våra medlemmars hundar kan orsaka under våra olika verksamheter. Det är därför MYCKET viktigt att du ser över så att du som hundägare har en ansvarsförsäkring i din hemförsäkring. Det är nämligen denna försäkring som ersätter skador som din hund åsamkar tex på annan person.

🟢 Koll på vad som gäller

Styrelsen har beslutat att det i ALLA kurser som hålls inom ramen för Eskilstuna brukshundklubb ska ingå information om ”Hunden och lagen”. Du som instruktör väljer ut det mest relevanta och viktiga. Även för dig som inte är instruktör är det bra för dig att veta att de flesta lagar och föreskrifter som gäller hund hittas på www.jordbruksverket.se ”Författningar inom område L – djurskydd”. Det mesta som gäller hund finns i Djurskyddslagen (allmänt), L102 (hållande och skötsel av hund) men även L5 (transport) och L17 (träning/tävling). 

På Naturvårdsverket finns också Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (t.ex. Koppeltvångsperioden” som egentligen inte är ett koppeltvång). Det finns även kommunala restriktioner som du hittar på Eskilstuna kommuns hemsida.

🟢 Nya tider

Skogen närmast klubbstugan är numera ett naturreservat. Inom en snar framtid kommer det (vid infarten till agilityplanen och gamla husvagnsparkeringen) att anläggas en parkering, en rastplats, ett torrdass och sättas upp en anslagstavla. Det är länsstyrelsen som har ansvaret för detta. Styrelsen har i samarbete med länsstyrelsen arbetat fram ett avtal gällande vägen ner till klubben. Det återstår ett par detaljer men avtalet beräknas vara klart inom kort.

🟢 Nygammal samarbetspartner

Klubben har skrivit på ett samarbetsavtal med Realgymnasiet. Elever och lärare har i många år haft lektioner på klubben men nu har ett nytt förbättrat avtal arbetats fram. Det innebär bland annat att vi nu får betalt för att gymnasiet nyttjar klubben. I gengäld ska klubben se till att det finns undervisningsutrustning, första hjälpen och att säkerheten på klubben ses över.

🟢 Hitta rätt

Innan sommaren påbörjades arbetet med att märka upp klubbens stigar (som finns utmärkta på den stora kartan vid klubbstugan). Länsstyrelsen har sponsrat med ekstolpar. Elever från Realgymnasiet har börjat det mödosamma arbetet med att sätta upp stolpar men det är många som ska upp så det vore bra om fler av klubbens medlemmar kunde hjälpa till med detta. När stolparna är på plats ska de märkas upp med samma färgkod som på kartan.

Realgymnasiet har sponsrat med färg. Hör av dig till Mi om du har möjlighet att hjälpa till.

🟢 Ingen skitsak

Valphagen är ingen rastningsplats utan är precis som gräsytorna runt om, en träningsplan. Var snäll och rasta din hund på en annan plats.

🟢 Valpar i massor

Många har under pandemin skaffat valp. Det gör att vi har många som vill gå valpkurs hos oss just nu. Så det vore toppen om det finns någon instruktör som kan starta en valpkurs. Lång eller kort. Huvudsak att den blir av och gärna så snart som möjligt.

🟢 Ni är bäst!

Tacka ALLA ni som engagerar er i klubben! Ni som får klubben att fungera praktiskt med genom att fixa med brunnen/pumpen, röjning av stigar, gräsklippning, borttagning av getingbon, larm-strul, traktorn, diverse reparationer av utrustning och anläggning, städning av stuga och toaletter, sopsortering och tusen andra saker. Ni som arrangerar kurser och bidrar till att vi får nya medlemmar till klubben. Ni som ordnar tävlingar och prov (onlinetävlingar och IRL tävlingar) och rasmästerskap. Ni som är engagerade i alla sektorer och övrig verksamhet. 

Utan er stannar klubben. En stor eloge till er. Från oss alla, till er alla.

Vid pennan 🖋

Ordförande Mi Ahl Torelli

Medlemsinfo december 2020

Medlemsinfo Eskilstuna Brukshundklubb dec. 2020.

Årsmöte- påminnelse/kallelse– Vi har enligt nyligen utkomna anvisningar (se länk nedan) möjlighet att göra vissa avsteg från stadgar, t.ex . att skjuta på på årsmötet till senare under våren alt. att ställa in det helt till 2022 och fortsätta på samma val och budget m.m. som gällt under 2020. Vi har dock valt att avhålla årsmötet enligt planerna den 11/2 kl 18.00 men digitalt och i en förenklad form med enbart val av förtroendevalda, budget och verksamhetsplan enligt de anvisningar som SBK gett. Det ger inga problem då  inga motioner som behöver behandlas inkommit. Mer info om genomförande m.m. kommer under januari.  Länk till senaste anvisningar om du vill läsa mer.

Bildandet av Åsbymons naturreservat – Under året har vi haft återkommande möten och diskussioner med länsstyrelsen avseende bildandet av naturreservatet. Bildande och skötselplan fastställdes 30 nov och de synpunkter vi hade lämnat in fick vi tillgodosedda. Just nu pågår arbete med avtal för kostnader och skötsel av vägen i samarbete med länsstyrelsen men också Eskilstuna Kommun och Uppsala Universitet som markägare. Vi kan konstatera att samarbetet med länsstyrelsens representanter har varit mycket positivt i alla led så här långt. Mer info om vägen kommer när avtalsförslag är utvecklade. Läs mer om naturreservatet

Kök – Styrelsen har under året varit fundersamma över köket och har av flera skäl fått en bild av att inkomsterna inte riktigt svarar upp mot de inköp som görs. Vi har därför under en period valt att lägga ut en pärm med en lista i köket där vi önskar att alla, oavsett betalningssystem, skriver upp vad ni handlar och signerar med namn/initialer etc. Detta för att vi ska kunna få en bild av
kökets försäljning, hur mycket som kommer in via swish i förhållande till kontant osv. Vi hoppas på detta sätt kunna få en tydligare bild av vad som påverkar kökets resultat. Dessa listor kommer inte att sparas utan så fort kassör-Anders har kollat av inköp mot försäljning kommer de att förstöras. För
att efterleva GDPR-lagen, som ger oss rätt att skapa de listor som behövs för verksamheten, har vi valt att dels inte samla in mer personuppgifter än nödvändigt och inte heller sparar listorna längre än nödvändigt. Vi är tacksamma för den hjälp vi kan få att hålla koll på klubbens verksamhet och
ekonomi, sådana här beslut tas inte för att vi tycker det är roligt med listor utan för att styrelsen ser ett problem som kan behöva åtgärdas, men att vi då också måste få en bild av problemet inför nästa års arbete.

Utbildningar – Som alla vet har det varit en annorlunda år med påtagligt färre och mindre aktiviteter än vi är vana vid. Glädjande nog har det också inneburit att det funnits plats för mer utbildningar. Två medlemmar, Emelie Vidberg och Mi Ahl, har slutfört sina SBKinstruktörsutbildningar. Grattis till det!! Ytterligare tre skulle ha startat sin utbildning i januari men starten har blivit lite framflyttad på grund av pandemin. Den utbildningen kom till som en extra
utbildning efter diskussioner med distrikts-HUS. Det planeras också en tredje utbildning under hösten där vi redan har flera intresserade som väntar på att få starta. Förutom det har vi deltagare i en tävlingsledarutbildning för lydnad och en tävlingsledarutbildning för bruks är planerad att starta så snart pandemiläget lugnat sig. Det har också under året varit medlemmar som deltagit i olika specialsöksutbildningar,m.m. Även Studiefrämjandet har bidragit genom en digital föreläsningsserie med Maria Brandel till att de som varit cirkelledare i hundverksamheter. Mycket bra initiativ som också ger bra möjligheter till fortbildning för de som arbetar i vår verksamhet. Fantastiskt roligt att se sådant intresse och aktivitet trots det tråkiga läget i samhället…
eller kanske just därför. Vi behöver alla de ljusglimtar vi kan få.

Träning, utomhus och inomhus- Det leder oss in på andra aktiviteter vi har med våra hundar och klubbkompisar. Det arrangeras egenarrangerad lydnadsträning onsdagar och söndagar kl. 11.00 så länge väder och underlag tillåter. Man hjälps åt att kommendera och är med som störning, står som domare m.m. på planen för att hjälpa varandra. Var och en tränar på den nivå man är med sin hund. Under helgerna kommer vi också att möblera om i stugan och lägga in mattan så vi får träningsrummet aktivt. Styrelsen har diskuterat hur vi skulle göra med tanke på möjlighet att hålla avstånd vid fika m.m. men efter att vi fått flera signaler om önskemål om att kunna träna inne för de
som jobbar på dagtid m.m. så har vi beslutat att dra igång träningsrummet. Så snart det är klart kommer det info på Facebook. Med tanke på smittspridning kan vi inte samla ihop en mängd personer för att möblera om m.m. så ni får ha några dagars tålamod.

Pandmins effekter nästa år – vet vi mycket lite om. SBK rekommenderar att vi i vår verksamhetsplan bara planerar för det absolut grundläggande för att driva verksamheten runt 2021. När det gäller tävlingar så får vi följa läget med anvisningar som ges av FHM och därefter från SKK/SBK. Vi misstänker att vårens tävlingar helt, eller till stor del, kommer att vara inställda. Hur det går med träningstävlingar m.m. beror på hur anvisningarna förändras.
För vår del gäller det fortsatt att hålla avstånd och tvätta/sprita händer och vara rädd om de som är i riskgrupper. Vår bastu och våra omklädningsrum är fortsatt stängda för gemensamt användande. Skulle du vilja duscha själv efter ev träningstillfälle så går det bra men bastun får inte sättas på för enstaka användande. När vi startar upp träningsrummet flyttas fikarummet in till ”lektionsrummet”. Tänk på att hålla avstånd där och skulle det bli trångt så har vi även två rum på övervåningen där det går bra att sitta. Just nu får vi använda alla utrymmen vi har för att motverka att bidra till smittspridning.

Men nu tar vi jul .. och sedan fortsätter vi att ha trevligt och ta oss igenom pandemin med glatt humör och roligheter med våra hundar. Till er alla från oss alla –